Thành viên: VTV3

Danh tiếng:
30
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của VTV3

←trang trước] [trang sau→
C: Làm sao để duyệt các dòng trong file *.txt và trả về kết quả nếu câu nhập vào tr
Có nhiều cách để bạn có thể làm bài này. Cách đầu tiên là đọc toàn bộ tập tin và lưu hết vào `array` hoặc `dict` chẳng hạn, xử lý lưu như thế nào để lúc sau bạn có thể dễ dàng so sánh là được, sau đó bạn chỉ cần so sánh input nhập vào với `array` hoặc `dict` đó. Cách này có một bất lợi là nếu dữ li
C: List Comprehension trong Python là gì?
Trong lập trình Python, đôi khi bạn cần tạo một `list` mới để chứa một số phần tử nào đó thỏa điều kiện mà bạn muốn từ `list` ban đầu, ví dụ như lấy ra những phần tử trong mảng là các số chia hết cho 3 chẳng hạn. arr = [1, 3, 4, 7, 9, 12, 17, 20, 24] new_arr = [] # Tạo một mảng mới để
C: Inf và NaN trong Python là gì?
`Inf`viết tắt của từ `Infinity` trong toán học là một số vô cùng lớn, cụ thể ở đây là dương vô cùng $+ \infty$, tương tự chúng ta có số âm vô cùng $- \infty$, hai số này được định nghĩa trong Python dưới dạng kiểu dữ liệu `float`. print type(num) # = Ví dụ nếu bạn bình phương một số vô cùng l

Thành tựu đạt được mới nhất của VTV3

Chuyên gia 20 tháng trước, Đăng câu trả lời được xem là chính xác nhất. Từ C: Inf và NaN trong Python là gì?