Hiển thị bài viết với chủ đề: hàm sinTrở về trang chủ
Đạo hàm của $\sin^2 (x)$ là gì?
Cho hàm số, $$y = \sin^2 (x)$$ Tính đạo hàm của hàm số $y$ này? Any help......
toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 22 tháng trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $(\sin 2x)^2$ là gì?
toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 19 tháng trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Làm thế nào để tính đạo hàm của $y = \sin( \cos^2(x) )$?
hàm cos toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 19 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $2^{\sin x} \cdot 2^{\cos x} + 1$ là gì?
hàm cos toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 18 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $y = \sin^x (\cos x)$ là gì?
hàm cos toán học đạo hàm hàm sin giải tích
đã đăng 14 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\sin( \sin x)$ là gì?
toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 14 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\frac{\cos{x}}{1+2 \sin{x}}$ tính như thế nào?
hàm cos toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 13 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $2^x - \frac{1}{\sin 3x}$ là gì?
hàm sin toán học đạo hàm công thức đạo hàm
đã đăng 13 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...