Hiển thị bài viết với chủ đề: hàm sinTrở về trang chủ
Đạo hàm của $\sin^2 (x)$ là gì?
Cho hàm số, $$y = \sin^2 (x)$$ Tính đạo hàm của hàm số $y$ này? Any help......
toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 6.0 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $(\sin 2x)^2$ là gì?
toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 5.8 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $2^{\sin x} \cdot 2^{\cos x} + 1$ là gì?
toán học đạo hàm hàm sin hàm cos
đã đăng 5.7 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $y = \sin^x (\cos x)$ là gì?
toán học đạo hàm giải tích hàm sin hàm cos
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\sin( \sin x)$ là gì?
toán học đạo hàm hàm sin
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $2^x - \frac{1}{\sin 3x}$ là gì?
toán học đạo hàm hàm sin công thức đạo hàm
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...