Hiển thị bài viết với chủ đề: hàm cosTrở về trang chủ
Đạo hàm của $\frac{1}{\cos x}$ là gì?
toán học đạo hàm hàm cos
đã đăng 5.8 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\ln(\cos(x))$ là gì?
toán học đạo hàm hàm logarit hàm cos
đã đăng 5.7 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\cos^3(x)$ là gì?
toán học đạo hàm công thức đạo hàm hàm cos
đã đăng 5.7 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $2^{\sin x} \cdot 2^{\cos x} + 1$ là gì?
toán học đạo hàm hàm sin hàm cos
đã đăng 5.7 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\cos(2x-1)$ là gì?
toán học đạo hàm hàm cos
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $y = \sin^x (\cos x)$ là gì?
toán học đạo hàm giải tích hàm sin hàm cos
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...