Hiển thị bài viết với chủ đề: giai thừa (toán học)Trở về trang chủ
$(n-1)! = \frac{n!}{n}$ thì n có khác 0?
toán học giai thừa (toán học)
đã đăng 18 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...