Hiển thị bài viết với chủ đề: giai thừa (toán học)Trở về trang chủ
$(n-1)! = \frac{n!}{n}$ thì n có khác 0?
giai thừa (toán học) toán học
đã đăng 8 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...