Hiển thị bài viết với chủ đề: công nghệ phần mềmTrở về trang chủ
Có những cách nào để xuất giá trị của biến ra màn hình trong Python?
Cách thường hay dùng nhất mà mình biết a = 2 print a Giả sử có nhiều hơn một biến `a` hoặc mình muốn in theo định dạng mình thích thì làm sao ạ? thanks...
trả lời thêm bình luận...
Làm thế nào để chuyển kiểu dữ liệu int sang string trong C++?
Trong C mình biết có cách kiểu chuyển kiểu dữ liệu từ `integer` sang `string` sử dụng hàm `itoa()`, cho mình hỏi trong C++ có hàm nào tương tự như vậy không?...
trả lời thêm bình luận...
Làm sao để đọc từng dòng từ tập tin trong Python?
Ví dụ mình có tập tin **abc.txt** có nội dung như sau, Python C/C++ Java Pascal Cho mình hỏi làm sao để đọc từng dòng một trong tập tin trên sử dụng ngôn ngữ lập trình Python?...
lập trình công nghệ phần mềm python
đã đăng 5.6 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Làm sao để trả về hai giá trị trong cùng một hàm C/C++?
Giả sử mình có hàm tính Tổng và đồng thời tính Tích luôn như sau, int TinhTongVaTinhTich(int a, int b){ int Tong = a + b; int Tich = a * b; return Tong; //return Tich; } Hàm trên chỉ cho phép trả về 1 giá trị, vậy cho mình hỏi làm sao để cu...
c/c++ lập trình công nghệ phần mềm
đã đăng 5.6 năm trước bởi
Avatar: duytam9211 duytam921120
trả lời thêm bình luận...