1
tìm đạo hàm
0
min0 đã đăng:

tính các đạo hàm 2x^2-7x+3/x^2+4x-3

`

thêm bình luận...
0
PhamLinh0 đã đăng:

4x+6x/x^4-3

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)