1
tìm đạo hàm
0
min0 đã đăng:

tính các đạo hàm 2x^2-7x+3/x^2+4x-3

`

Sử dụng (x^n)'=n.x^(n-1)
Kết quả= 4x-7-6/x^3+4=4x-6/x^3-3

123369 14.07.2023
thêm bình luận...
0
PhamLinh0 đã đăng:

4x+6x/x^4-3

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)