0
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
0
Cộng đồng đã đăng:

(6/1+x)^2 + (-8/1+x)^2 - 25 = 0

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)