0
Giải các bất phương trình
0
Cộng đồng đã đăng:

a) y'<0 với y = (X^2 -3x +3) / x -1

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)