0
Tính đạo hàm
0
Cộng đồng đã đăng:

Y=(4x⁴+2x)³

3.4(4x^4+2x)^2×(4x^4+2x)' 12(4x^4+2x)^2 × (8x^3 +2)

Cộng đồng 10.05.2022
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)