1
Đạo hàm câu sau
0
Cộng đồng đã đăng:

sqrt(2sin^2 x - 3cos 2x + 5) .

thêm bình luận...
0
dogviewmap10 đã đăng:

2x

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)