1
Hàm HLOOKUP và VLOOKUP trong Excel khi nào cách dò bằng 0, khi nào cách dò bằng 1?
0
171391610 đã đăng:

Bạn định hỏi về hai hàm HLOOKUP và VLOOKUP trong Excel hả?

Minh Minh 10.05.2018

Đúng rồi bạn ^^

17139161 11.05.2018
thêm bình luận...
2
Chí Nam100 đã đăng:

VLOOKUP(giá trị bạn muốn tìm kiếm, bảng chứa giá trị bạn muốn tìm kiếm, số cột bạn muốn giá trị trả về, bạn muốn dò tìm như thế nào)

HLOOKUP tương tự như VLOOKUP cũng có tham số cuối là bạn muốn dò tìm như thế nào.

Vậy chỗ tham số thứ 4 (bạn muốn dò tìm giá trị như thế nào) sẽ có 2 trường hợp, nếu bạn muốn:

  • Tìm kiếm một cách chính xác tuyệt đối (chọn cách dò bằng 0 hoặc FALSE)
  • Tìm kiếm một cách chính xác tương đối (chọn cách dò bằng 1 hoặc TRUE)

Trường hợp sử dụng cách dò tìm là 0: (phổ biến nhất)

Đa số khi làm việc với số liệu và các kí hiệu bảng mã sản phẩm, chúng thường có giá trị cụ thể tương ứng với từng sản phẩm rồi, cho nên chúng ta thường chọn cách dò tìm bằng 0 tức là mong muốn dò tìm một cách chính xác tuyệt đối.

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn tìm kiếm chính xác tuyệt đối giá cả của sản phẩm có mã BH003 sử dụng VLOOKUP, bạn phải sử dụng tham số 0 ở cuối, còn các tham số khác truyền vào hàm VLOOKUP thì mình đã giải thích ở trên,

Ví dụ sử dụng hàm VLOOKUP dò tìm bằng 0 trong Excel

Trường hợp sử dụng cách dò tìm là 1:

Ví dụ trường hợp khi bạn bán hàng, phần trăm tiền hoa hồng sẽ dựa trên các mức số lượng sản phẩm mà bạn đã bán được:

  • Bán qua mức 50 sản phẩm bạn được 5% tiền hoa hồng.
  • Bán qua mức 100 sản phẩm bạn được 7% tiền hoa hồng.
  • Bán qua mức 150 sản phẩm sẽ được 12% tiền hoa hồng.

Vậy hỏi nếu bán được 72 sản phẩm bạn được bao nhiêu phần trăm tiền hoa hồng? 5% hay 7%? Lúc này không còn giá trị chính xác tuyệt đối nào nữa, cho nên sử dụng tham số 1 để tìm kiếm chính xác tương đối thôi.

Ví dụ sử dụng hàm VLOOKUP dò tìm bằng 1 trong Excel

đã bổ sung 5.3 năm trước bởi
Zootopia60
Không lòng vòng anh như Hải Phòng
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)