1
Khái niệm số hoàn hảo là gì?
0
Thanhf20 đã đăng:

thêm bình luận...
1
Automatically60 đã đăng:

Trước tiên, bạn phải tìm hiểu xem ước số là gì?

Một số được xem là ước số của số khác khi số khác chia hết cho nó.

Ví dụ:

Số $3$ là ước số của $12$ bởi vì $12$ chia hết cho $3$

Thứ hai, bạn xem một chút về thế nào là ước số thật sự?

Các ước số thật sự của một số là tập hợp các số được nó chia hết ngoại trừ số đó.

Ví dụ:

Số $8$ có thể chia hết cho $1$, $2$, $4$ và $8$, cho nên ước số của $8$ là một tập hợp bao gồm {$ 1, 2, 4, 8 $} nhưng ước số thật sự của $8$ sẽ phải ngoại trừ chính nó, và kết quả là {$ 1, 2, 4 $}

Vậy thì đơn giản rồi, ta có thể định nghĩa số hoàn hảo là số có tổng các ước số dương thật sự bằng chính nó.

Ví dụ:

$6$ là một số hoàn hảo vì các tổng ước số dương thật sự của $6$ bằng chính nó: $1 + 2 + 3 = 6$.

Điều này cũng tương tự như những số hoàn thiện khác.

đã bổ sung 3.4 năm trước bởi
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)