1
Sự khác nhau giữa Nhu cầu và Cầu là gì? Ví dụ minh họa?
0
Cộng đồng đã đăng:

Cầu là có khả năng chi trả được. Còn nhu cầu là không có khả năng chi trả được.

Cộng đồng 15.10.2019

Phân biệt khái niệm giữa nhu cầu và cầu của bạn chưa rõ ràng.

Cộng đồng 27.02.2020
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

CẦU: THỂ HIỆN NHỮNG NHU CẦU CÓ KHẢ NĂNG THANH TOÁN.

NHU CẦU: CÁI MÀ CHÚNG TA MONG MUỐN, NHƯNG CHƯA CÓ ĐƯỢC.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)