1
Đạo hàm của $2^{\sin x} \cdot 2^{\cos x} + 1$ là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

Sử dụng máy tính đạo hàm có lời giải cho bài toán này đi bạn, lời giải cũng khá dễ hiểu mặc dù nó hơi rút gọn ở những bước kết hợp các kết quả lại với nhau, nhưng mình nghĩ điều đó giúp bạn suy nghĩ một chút thì cũng hay đó.

trungkfc02 30.11.2018
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Để tính đạo hàm của hàm số f(x) = 2sin(x)⋅2cos(x) + 1, ta sử dụng công thức đạo hàm của tích hàm:

(fg)' = f'g + fg'

Trong đó f' và g' lần lượt là đạo hàm của hàm số f và g.

Áp dụng công thức đạo hàm trên với f(x) = 2sin(x)⋅2cos(x) và g(x) = 1, ta được:

f'(x) = 2cos(x)⋅2cos(x) - 2sin(x)⋅2sin(x) = 4cos²(x) - 4sin²(x) = 4cos(2x)

g'(x) = 0

Vậy đạo hàm của hàm số f(x) là:

f'(x) = 4cos(2x) + 0 = 4cos(2x)

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)