1
Làm sao để in ra độ chính xác 30 chữ số của số thực float hoặc double trong C/C++?
1
Việt Cuponi70 đã đăng:

Mình có đoạn code sau:

float a = 8.0 / 3;
cout << a << endl;

Kết quả: 2.66667 với độ chính xác 5 chữ số, mình muốn độ chính xác 30 chữ số thì làm thế nào ạ?

thêm bình luận...
1
trungkfc02550 đã đăng:

Bạn có thể sử dụng hàm setprecision của thư viện iomanip,

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main(){
  float a = 8.0/3.0;
  cout << setprecision(30) << a << endl;
  return 0;
}

Tại sao phải sử dụng thư viện iomanip trong khi iostream đã có sẵn hàm precision?

Minh Danh 07.10.2018

Oop! Mình không biết, bạn có thể ví dụ cách sử dụng luôn không?

trungkfc02 07.10.2018
1

Yes, nó vốn đã là phương thức của đối tượng cout, bạn chỉ cần sử dụng toán tử . để gọi lên thôi.

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  float a = 8.0/3;
  cout.precision(30);
  cout << a << endl;
  return 0;
}
Minh Danh 07.10.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)