1
Làm thế nào để tính giới hạn $L = \lim_{x \to + \infty} \left( e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} \right)^x$?
0
Member309910 đã đăng:

ln hai vế là ra.

Member3245 04.10.2018
thêm bình luận...
2
Nguyễn Chí Vỹ30 đã đăng:

Bạn có thể xem cách làm bên dưới...

Tính giới hạn $L = \lim_{x \to + \infty} \left( e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} \right)^x$

1

Không được thay VCB tương đương vào tổng hoặc hiệu, dù kết quả vẫn đúng, nhưng trình bày như thế là sai rồi bạn ơi.

Member3340 05.10.2018

À z làm thế nào mới đúng z bạn?

Nguyễn Chí Vỹ 05.10.2018

Bạn cần trình bày kĩ hơn: (khi t tiến tới 0), (e^t-1+1+t)^(1/t)=e^(ln(e^t-1+t+1)/t)=e^((e^t-1+t)/t)(vì ln(F+1) tương đương F( với mọi F(x) tiến tới 0))=e^(2t/t)(vì e^t-1 tương đương t)=e^2. Các phần chú thích đó bạn có thể dễ dàng tự chứng minh được

Cộng đồng 26.05.2021
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)