2
Ví dụ sử dụng chỉ số index của mảng trong Python để lấy ra nhiều phần tử?
0
Therma20 đã đăng:

Mình gặp rắc rối trong việc hiểu cách sử dụng các chỉ số index của mảng trong Python để lấy ra nhiều phần tử của mảng theo ý muốn, có bạn nào thành thạo Python không giúp mình ví dụ và giải thích cách sử dụng chúng với...

arr = [1, 2, 3, 4, 5]
arr[0] = 1

Làm thế nào để lấy phần tử [1, 2] từ mảng hoặc [5] từ mảng hoặc [1, 2, 3] từ mảng trên ạ?

thêm bình luận...
0
PyPi110 đã đăng:

Python sử dụng ký hiệu dấu hai chấm để giúp bạn có thể lấy ra nhiều phần tử của mảng theo cách bạn muốn với cú pháp như sau,

arr[chỉ số bắt đầu : chỉ số kết thúc] # Lấy phần tử trong mảng có vị trí từ chỉ số bắt đầu đến **trước** chỉ số kết thúc.
arr[:chỉ số kết thúc] # Nếu chỉ số bắt đầu bạn để trống, thì mặc định chỉ số bắt đầu là 0.
arr[chỉ số bắt đầu:] # Nếu chỉ số kết thúc bạn để trống, thì mặc định là vị trí ở cuối mảng, điều này đồng nghĩa với việc lấy phần tử trong mảng có vị trí từ chỉ số bắt đầu đến cuối mảng.
arr[:] # Lấy toàn bộ phần tử của mảng.

Với arr là một mảng đã được khai báo trước đó, chỉ số index trong mảng Python bắt đầu từ 0 nhé.

Ví dụ:

Chỉ số mảng trong Python

arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

arr[0:2] # = [1, 2] -> Lấy phần tử trong mảng có chỉ số bắt đầu là 0 và kết thúc là **trước** chỉ số 2.
arr[1:4] # = [2, 3, 4] -> Lấy phần tử trong mảng có chỉ số bắt đầu là 1 và kết thúc là **trước** chỉ số 4.
arr[:2] # = [1, 2] -> Lấy phần tử trong mảng từ đầu cho đến **trước** chỉ số kết thúc là chỉ số 2.
arr[2:] # = [3, 4, 5, 6] -> Lấy phần tử trong mảng bắt đầu từ chỉ số 2 cho đến hết mảng.
arr[:] # = [1, 2, 3, 4, 5, 6] -> Lấy tất cả các phần tử của mảng.

Giả sử bây giờ bạn muốn lấy các phần tử có giá trị chẵn trong mảng thì sao? Python hỗ trợ thêm cơ chế số bước đi với cú pháp,

arr[chỉ số bắt đầu : chỉ số kết thúc : số bước đi]

Ví dụ:

arr[1:5:2] # = [2, 4] -> Duyệt và lấy phần tử trong mảng bắt đầu từ chỉ số 1, kết thúc là ở trước chỉ số 5, với số bước đi là 2.
arr[1::2] # = [2, 4, 6] -> Duyệt và lấy phần tử trong mảng bắt đầu từ chỉ số 1 đến cuối mảng, với số bước đi là 2.
arr[::2] # = [1, 3, 5] -> Duyệt và lấy tất cả các phần tử trong mảng, với số bước đi là 2.
arr[::3] # = [1, 4] -> Duyệt và lấy tất cả các phần tử trong mảng, với số bước đi là 3.

Ngoài ra, Python còn hỗ trợ thêm cơ chế index ngược, tức là bạn có thể sử dụng chỉ số là một số âm để lấy các phần tử trong mảng theo hướng ngược lại (từ cuối mảng về đầu mảng), chỉ số ngược bắt đầu bằng -1 nhé.

Chỉ số ngược của mảng trong Python

Ví dụ:

arr[-1] # = 6 -> Lấy phần tử cuối cùng trong mảng.
arr[:-1] # = [1, 2, 3, 4, 5] -> Lấy phần tử có chỉ số đầu tiên đến **trước** phần tử cuối cùng trong mảng.
arr[-2] # = 5 -> Lấy phần tử cuối thứ hai trong mảng.
arr[-3:-1] # = [4, 5, 6] -> Lấy các phần tử bắt đầu từ vị trí thứ 3 đến phần tử cuối cùng trong mảng.
đã bổ sung 3.9 năm trước bởi
Avatar: PyPi PyPi110
thêm bình luận...
0
gaconit0 đã đăng:

Bạn sử dụng chức năng Cắt (slice) list trong python là được nha. Ví dụ:

arr = [1, 2, 3, 4, 5]
print(arr[0:1])
print(arr[0:3])
print(arr[4:])
#[1]
#[1, 2, 3]
#[5]

Link tham khảo : Cắt (slice) list trong python | Lập trình căn bản - học lập trình theo phong cách Nhật Bản!

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)