0
Đạo hàm của $\frac{1}{e^x}$ là gì?
0
Ngọc Vân10 đã đăng:

Câu trả lời ngắn:

$\frac{1}{e^x}$ là một biến thể của $e^{-x}$, mà đạo hàm của $e^{-x}$ được tính theo công thức $(e^u)' = u' e^u$, ta có:

$$\left( e^{-x} \right)' = (-x)' e^{-x} = -1 e^{-x} = -e^{-x}$$

Câu trả lời chi tiết:

Bạn có thể xem chi tiết cách chứng minh đạo hàm của $e^{-x}$ dựa trên $e^x$.

trungkfc02 14.07.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)