1
Đạo hàm của ln |x| là gì?
0
Ngọc Vân10 đã đăng:

thêm bình luận...
0
Mr. Miệt Zườn320 đã đăng:

Hàm số $y = \ln |x|$ có thể được viết lại như sau:

$$ y = \ln |x| = \begin{cases} \ln(x) & \quad \text{nếu } x > 0 \\ \ln(-x) & \quad \text{nếu } x < 0 \end{cases} $$

Đạo hàm của $\ln|x|$ sẽ bằng đạo hàm của hàm số theo 2 trường hợp $x > 0$ và $x < 0$

x > 0: cần tính đạo hàm của $\ln(x)$

$$ \ln(x)' = \frac{1}{x} \hspace{1cm} (1)$$

Bạn có thể xem câu trả lời chứng minh $\ln(x)' = \frac{1}{x}$

x < 0: cần tính đạo hàm của $\ln(-x)$

Đặt $y = -x$

Suy ra $\ln(-x) = \ln(y)$

Sử dụng công thức đạo hàm của $\ln(u) = \frac{u'}{u}$ (lưu ý lúc này $y$ là một hàm số chứ không phải một giá trị như biến $x$ nhé).

$$\ln(y)' = \frac{y'}{y} = \frac{(-x)'}{-x} = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$$

Hay:

$$\ln(-x)' = \ln(y)' = \frac{1}{x} \hspace{1cm} (2)$$

Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra:

$$\left( \ln |x| \right)' = \frac{1}{x}$$

Cảm ơn bạn rất nhiều.

Ngọc Vân 14.07.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)