1
Sự khác nhau giữa void main và int main trong C/C++ là gì?
1
Hiếu Nghĩa10 đã đăng:

Ngoài giá trị trả về và không trả về giữa hai hàm xử lý int mainvoid main thì giữa chúng còn có điểm gì khác biệt nữa không?

1

Đúng như bạn nói, ngoài ra không có gì đặc biệt để so sánh giữa hai hàm xử lý chính này cả, sự khác nhau cơ bản giữa void mainint main là giá trị trả về, trong hàm int main bạn phải trả về một giá trị nguyên nào đó, thường là 0 để thông báo chương trình bạn đã chạy thành công trong khi void main thì không cần. Thậm chí từ các phiên bản C/C++ trở về sau, nếu trong hàm int main bạn không trả về giá trị nào, nó sẽ mặc định tự trả về giá trị 0.

Nhưng theo chuẩn của C99 trở lên, bạn nên sử dụng int main, nếu bạn sử dụng void main, mặc dù không có sai nhưng một số trình biên dịch sẽ cảnh báo bạn không nên sử dụng, bạn có thể xem thêm lý do không nên sử dụng void main để hiểu hơn về vấn đề này.

Quốc Khánh 31.05.2018
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Cách viết chuẩn của hàm main trong C phải là int main(void) nhé.

Link tham khảo: Hàm main trong C

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)